Hoe kan een christen volharden in de strijd?

Er is een strijd gaande. “Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelde gewesten” (Efeze 6:12). Iedere christen wordt ingezet bij deze strijd. Hoe kan hij daarin volharden?

Liefde van God

In de hoofdstukken Mattheüs 24 en Markus 13 lezen we wat Jezus zegt over de gebeurtenissen die aan Zijn terugkeer zullen voorafgaan: “Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (Mattheüs 24:12-13). Met liefde wordt hier bedoeld de liefde van God (agapè), uitgestort in onze harten door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). In Paulus’ brieven worden we aangespoord om te worden vervuld met de Geest (Efeze 5:18) en te streven naar geestelijke gaven( 1 Korinthe 14:12). Zo kunnen we volharden wanneer verdrukking of vervolging komt.

Verdrukking

In Mattheüs 13:19-21 zegt Jezus dat er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord. In deze bekende gelijkenis van de zaaier spreekt Hij over verschillende soorten grond. Deze stellen elk de geestelijke ontwikkeling van een bepaald type mens voor. Bijvoorbeeld iemand die geen wortel in zichzelf heeft en meteen struikelt als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord. Barnabas en Paulus spoorden de christenen dan ook vooral aan in het geloof te blijven, en ‘dat zij door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten binnen gaan’ (Handelingen 14:22).

Als gelovigen maken we nu al deel uit van Zijn Koninkrijk en dit zal gepaard gaan met verdrukkingen. Paulus sprak uit ervaring toen hij zei: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg” (2 Korinthe 3:17). Het zichtbare in dit leven is immers tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig (2 Korinthe 4:17-18). En “ziende op de Onzichtbare bleef ook Mozes standvastig” (Hebreeën 11:27).

Stand houden in de strijd

Als een liefdevolle Vader wil God ons toerusten met wapens om weerstand te bieden en stand te houden in deze strijd. Om ons te kunnen verdedigen mogen we van alle wapens gebruik maken (zie Efeze 6:13-18). Zo gebruikte Jezus Zelf het zwaard van de Geest als wapen, toen satan Hem aanviel in de woestijn. Met de woorden: “Er staat geschreven…”(Lukas 4:10).

Om dit aanvalswapen te kunnen hanteren moeten wij wel zijn ‘marsorders’ kennen. En elk bolwerk dat zich verheft tegen de kennis van God afbreken (2 Korinthe 10:4-6). Bolwerken kunnen ontstaan op het gebied van ons denken. Dit gebeurt als onze redeneringen (argumenten) zich verzetten tegen God en niet in overeenstemming zijn met Zijn Woord. Petrus waarschuwt ons daarvoor: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat” (2 Petrus 1:20).

Jezus, dé Overwinnaar in de strijd

In Mattheüs 24:11 worden wij erop voorbereid dat er veel valse profeten zullen opstaan. Zij zullen door hun leer mensen misleiden. Toen sommigen zeiden dat Jezus de menigte misleidde, antwoordde Hij dat Zijn leer van Zijn Vader kwam. “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is…” (Johannes 7:16,17). En God geeft de Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzaam zijn (Handelingen 5:32).

We moeten Zijn Woord overdenken en daarbij bidden om de hulp van de Heilige Geest. Zo komt Zijn Woord voor ieder persoonlijk tot leven. Door Jezus mogen we ondanks tegenstand volharden. Want, zei Hij, “in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). Dankzij Jezus, dé Overwinnaar op de tegenstander, vormt Hij uit ieder die zich volledig aan Hem overgeeft een door de Heilige Geest geleide strijder, die de overwinning voor ogen houdt tot Hij terugkomt.